دسته: پیرامون شعر و ادبیات

به اهتمام و تصحیح: احمدعلی رجایی

– پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی ترجمه آهنکین قرآن متعلق به اواخر قرن سوم یا …

برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

برای کوتاه کردن لینک نوشته دانلود رایگان کتاب پ‍ل‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ش‍ع‍ر ه‍ج‍ایی‌ و ع‍روض‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ در ق‍رون‌ اول‌ ه‍ج‍ری‌ می توانید از سیستم کوتاه کننده لینک رایگان شینک استفاده کنید.

توضیحات

دوستان توجه داشته باشند که محتوای این صفحه از سایت قید شده در لینک بالا تهیه شده است و این سایت هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای صفحه مورد نظر ندارد. در صورتیکه صفحه مورد نظر دارای مواردی مخالف قوانین رایانه ای و عرف کشور داشت، از طریق برگه تماس با ما اطلاع دهید.

تبلیغات